About Us Embajadores Anteriores

ANTERIORES EMBAJADORES INDIOS EN ARGENTINA

 

1.

Sr. Jamshed Vurjorji Vesukar

06/1949 - 07/1950

2.

Sr. Nawab Ali Yavar Jung Bahadur

07/1952 - 09/1953

3.

Sr. Nedyam Raghavan

03/1956 - 05/1959

4.

Sr. Parakat Achutha Menon

12/1959 - 1961

5.

Sr. Tara Singh Bal

1961 - 10/1964

6.

Sr. Inder Sen Chopra

12/1964 - 09/1967

7.

Sr. Bimalendu Kumar Sanyal

03/1968 - 08/1971

8.

Sr. Madan Mohan Khurana

08/1971 - 07/1974

9.

Sr. Surendra Mohan Singh Chadha

12/1974 - 10/1978

10.

Sr. Roop Krishna Anand

11/1978 - 01/1981

11.

Sr. L.L. Mehrotra

02/1982 - 04/1985

12.

Sr. J.C. Ajmani

04/1985 - 10/1986

13.

Sr. Soonu Kochar

12/1986 - 07/1988

14.

Sr. A.N. Ram

02/1989 - 05/1992

15.

Sr. Mukur Kanti Khisha

08/1992 -11/1993

16.

Sr. Nathu Ram Verma

01/1994 - 07/1996

17.

Sr. Nigam Prakash

08/1996 -10/2002

18.

Sr.  R. Wangdi

11/2002 - 2005

19.

Sr. Pramatesh Rath

11/2005 - 09/2007

20.

Sr. Rengaraj Viswanathan

10/2007- 05/2012

21.

Sr. Amarendra Khatua

07/2012 - 12/2015

22.

Sr. Sanjiv Ranjan

08/2016 - 07/2019

23.

Sr. Dinesh Bhatia

08/2019 - Presente