About Us Former Ambassadors


PREVIOUS INDIAN AMBASSADORS TO ARGENTINA

 

1.

Mr. Jamshed Vurjorji Vesukar

06/1949 - 07/1950

2.

Mr. Nawab Ali Yavar Jung Bahadur

07/1952 - 09/1953

3.

Mr. Nedyam Raghavan

03/1956 - 05/1959

4.

Mr. Parakat Achutha Menon

12/1959 - 1961

5.

Mr. Tara Singh Bal

1961 - 10/1964

6.

Mr. Inder Sen Chopra

12/1964 - 09/1967

7.

Mr. Bimalendu Kumar Sanyal

03/1968 - 08/1971

8.

Mr. Madan Mohan Khurana

08/1971 - 07/1974

9.

Mr. Surendra Mohan Singh Chadha

12/1974 - 10/1978

10.

Mr. Roop Krishna Anand

11/1978 - 01/1981

11.

Mr. L.L. Mehrotra

02/1982 - 04/1985

12.

Mr. J.C. Ajmani

04/1985 - 10/1986

13.

Mr. Soonu Kochar

12/1986 - 07/1988

14.

Mr. A.N. Ram

02/1989 - 05/1992

15.

Mr. Mukur Kanti Khisha

08/1992 -11/1993

16.

Mr. Nathu Ram Verma

01/1994 - 07/1996

17.

Mr. Nigam Prakash

08/1996 -10/2002

18.

Mr.  R. Wangdi

11/2002 - 2005

19.

Mr. Pramatesh Rath

11/2005 - 09/2007

20.

Mr. Rengaraj Viswanathan

10/2007- 05/2012

21.

Mr. Amarendra Khatua

07/2012 - 12/2015

22.

Mr. Sanjiv Ranjan

08/2016 - 07/2019

23.

Mr. Dinesh Bhatia

08/2019 - Present