About Us Former Ambassadors

Untitled Document

Previous Indian Ambassadors to Argentina

1.

Mr. Jamshed Vurjorji Vesukar

06/1949 – 07/1950

2.

Mr. Nawab Ali Yavar Jung Bahadur

07/1952 – 09/1953

3.

Mr. Nedyam Raghavan

03/1956 – 05/1959

4.

Mr. Parakat Achutha Menon

12/1959 – 1961

5.

Mr. Tara Singh Bal

1961- 10/1964

6.

Mr. Inder Sen Chopra

12/1964- 09/1967

7.

Mr. Bimalendu Kumar Sanyal

03/1968- 08/1971

8.

Mr. Madan Mohan Khurana

08/1971 – 07/1974

9.

Mr. Surendra Mohan Singh Chadha

12/1974- 10/1978

10.

Mr. Roop Krishna Anand

11/1978- 01/1981

11.

Mr. L.L. Mehrotra

02/1982- 04/1985

12.

Mr. J.C. Ajmani

04/1985- 10/1986

13.

Mr. Soonu Kochar

12/1986-07/1988

14.

Mr. A.N. Ram

02/1989-05/1992

15.

Mr. Mukur Kanti Khisha

08/1992-11/1993

16.

Mr. Nathu Ram Verma

01/1994-07/1996

17.

Mr. Nigam Prakash

08/1996-10/2002

18.

Mr.  R. Wangdi

11/2002 - 2005

19.

Mr. Pramatesh Rath

11/2005- 09/2007

20.

Mr. Rengaraj Viswanathan

10/2007-05/2012

21.

Mr. Amarendra Khatua

07/2012 – 12/2015

22.

Mr. Sanjiv Ranjan

08/2016 – 07/2019